Parking System

PARKRITE
Moving Forward With Innovations


   ระบบบริหารลานจอดรถสำหรับ อาคารทั่วไป, อาคารที่พักอาศัย,

       

      อาคารสำนักงาน,โรงงาน และ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

 


CarParking  System

 

 ระบบควบคุมการเข้าออกหลักของรถยนต์รูปแบบบัตร Contactless Smart Card พร้อมด้วยระบบตรวจสอบด้วย
หมายเลขทะเบียนและรองรับระบบการทำงานร่วมกับการถ่ายภาพผู้ขับขี่,ภาพทะเบียนรถเปรียบเทียบที่จุดทางออก
ระบบ และภาพแสดงใต้ท้องรถยนต์ที่จอแสดงผลเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย  มีระบบการตรวจสอบบัตรสมาชิก
ต่างๆ เช่น บัตรหมดอายุ  บัตร Blacklist บัตรระงับ บัตรเข้าซ้ำ,บัตรจอดรถ 1 ใบ รองรับจำนวนรถได้มากกว่า 1 คัน,
มีระบบแจ้งเตือนบัตรหมดอายุล่วงหน้า,แสดงจำนวนรถคงเหลือในระบบแบบ Real-timeระบบการเปิด-ปิดกะของ
พนักงานปฏิบัติการ, มีระบบการแจ้งเตือนต่างๆไปยังจุดทางเข้าออกได้ผ่านห้องส่วนกลาง,รองรับอัตราค่าจอดรถ
ที่หลากหลาย,ระบบค่าปรับกรณีจอดรถไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด, มีระบบคำนวณส่วนลดค่าจอดอัตโนมัติ,ระบบ
พิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อระบบปรับบัตรหาย,รองรับบัตร Prepaid,ระบบป้องกันการทุจริตต่างๆ, รองรับระบบเสียงต้อนรับ
ที่จุดขาเข้า และ ระบบแจ้งค่าจอดที่จุดขาออก , จอแสดงผลสำหรับลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลต่างๆของลูกค้า 
รวมทั้งสามารถแสดงภาพหรือข้อความโปรโมชั่นได้
 

 

Manual Parking System

 

              ระบบควบคุมจุดทางเข้าทางออก โดยมีพนักงานปฏิบัติงานตามจุด มีการป้อนทะเบียนรถที่จุดทางเข้า ระบบ
ทำการถ่ายรูป
ภาพทะเบียนรถ และใบหน้าผู้ขับขี่  เมื่อทำรายการที่จุดทางออก โปรแกรมมีการตรวจสอบเวลาเข้าออก

มีระบบเปรียบเทียบภาพระหว่างจุดทางเข้ากับจุดทางออก หลังจากทำรายการ ระบบโปรแกรมจะบันทึกภาพทะเบียนรถ

และใบหน้าผู้ขับขี่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้


 

- Automatic Parking System

 
 ระบบควบคุมทางเข้าทางออกแบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบให้ทางเข้าเป็นแบบตู้จ่ายบัตรกระดาษหรือบัตร Con
tactless Smartcard ได้(Automatic Issuing Station) พร้อมทั้งระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ ส่วนจุดทางออกสามารถออก
แบบเป็นป้อมคิดเงินแบบทั่วไป หรือ ตั้งเป็นแบบตู้คืนบัตรอัตโนมัติ โดยการคิดค่าใช้จ่ายค่าจอดรถทั้งหมดผ่านเครื่อง
จ่ายเงินอัตโนมัติ(Autopay Station) ซึ่งติดตั้งตามจุดต่างๆของอาคารสำหรับให้บริการลูกค้า
 

 

 

- Image Capture System , Under Vehicle Capture System

                โปรแกรมถ่ายรูปภาพอัตโนมัติของระบบจอดรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคารหรือลูกค้า ประกอบด้วย

รูปภาพทะเบียนรถพร้อมลักษณะโดยรวมของรถ  รูปภาพผู้ขับขี่  รูปภาพใต้ท้องรถ เป็นต้น โดยก่อนที่จะนำรถออกจาก

อาคาร หรือ บริเวณที่จอดรถจะมีโปรแกรมเปรียบเทียบให้พนักงานตรวจสอบก่อนอนุญาตให้นำรถออกได้ 

- Guidance Management System (ระบบแนะนำช่องจอด)

 
 ระบบแนะนำช่องจอด (Guidance management System) เป็นระบบที่ออกแบบสำหรับแนะนำผู้ขับขี่ให้
ทราบกรณีมีช่องจอดหรือชั้นที่มีช่องจอดว่าง โดยระบบแบ่งเป็นการติดตั้งได้ 2  แบบคือ ระบบแนะนำช่องจอดว่าง
ระบุชั้น (Floor) และระบบแนะนำช่องจอดว่างระบุตามช่องจอด (Lot)  ซึ่งแบบแรกจะเหมาะกับอาคารที่ต้องการแจ้ง
จำนวนช่องจอดว่างแต่ละชั้น รวมทั้งสามารถกำหนดจำนวนรถที่จอดขวางในชั้นได้ ส่วนแบบที่สองเหมาะกับอาคาร
ที่ต้องการแจ้งผู้ขับขี่ระบุเป็นช่องจอดว่างแต่ละช่องโดยมีไฟแสดงสีเขียว-แดงติดตั้งตามช่องจอดโดยทั่วไปทั้งสอง
ระบบจะมีการติดตั้งป้ายบอกจำนวนด้วย เช่น ตามชั้น  หรือ จุดที่เหมาะสมในแต่ละอาคาร  ระบบแนะนำช่องจอดมี
ข้อดีคือสามารถแจ้งจำนวนช่องจอดว่างให้ผู้ขับขี่ทราบ ทำให้สามารถหาที่จอดรถได้รวดเร็ว, สะดวก,ประหยัดเวลา
ลดการติดขัดระบบจราจรภายในอาคาร, บริหารจัดการลานจอดรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, มีการบันทึกและรายงาน
ผลการเข้าจอดของรถ รวมทั้งสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เกิดขึ้นขณะ
ผู้ขับขี่ขับรถเพื่อหาที่จอดรถได้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลภายในอาคาร (Pedestrian Gate Control, Turnstile Gate)

 
 ระบบควบคุมควบการเข้า-ออกของบุคคลภายในอาคาร สามารถกำหนดสิทธ์การเข้าออกต่างๆ  เช่น ช่วง เวลา
การเข้า-ออก, จุดทางเข้า-ออก เป็นต้น ทั้งยังสามารถจำแนกบุคคลที่เข้าออกและป้องกันบุคคลที่ลักลอบเพื่อเข้า
อาคารได้ ระบบยังสามารถทำงานร่วมกับระบบแลกบัตรเข้า-ออกอาคาร(Visitor Management System) และการควบ
คุมการเข้าถึงชั้นของลิฟท์ (Destination Control) ได้อีกด้วย 

-  ระบบแลกบัตรเข้าออกอาคาร (Visitor Management System)

 

สถานที่ติดตั้งระบบ บางส่วน

 
-      ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์(งามวงศ์วาน)               -      ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์(บางแค).
 
-      ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์(บางกะปิ)                    -      ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์(ราชสีมา)
 
-      ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์(ท่าพระ)                     -      ห้างสรรพสินค้า  PROMENADE
 
-     ห้างสรรพสินค้า  TERMINAL 21                          -      ห้างสรรพสินค้า  FASHION ISLAND
 
-     ศูนย์การค้า  GATEWAY  (เอกมัย)                        -     ศูนย์การค้า สยาม (SIAM CARPARK, SIAM TOWER)
 
-     ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล(พระราม3)                      -     ห้างสรรพสินค้า  PLATINUM FASHION MALL
 
-     อาคาร CYBER WORLD ( ใช้บัตรร่วมกับระบบลิฟต์ )  -   อาคาร ภคินท์ ( ใช้บัตรร่วมกับ ACCESS CONTROL )
 
-     อาคาร EXCHANGE TOWER                           -       อาคาร LAKE RAJADA
 
-     URBANA (สาทร)                                               -      UBC II
 
-     อาคาร วานิช                                                     -       STATE TOWER
 
-     EIGHT THONGLOR                                       -        THE RIVER SIDE
 
-     THE EMPORIO                                           -        EMPIRE TOWER
 
-     SATHORN SQUARE                                     -         โรงงานสิงห์(บางเลน)
 
-     PLAZA ATHENEE                                          -        SAINT REGIS
 
-     W-HOTEL (สาทร)                                           -         PLATINUM NOVOTEL
 
-     อาคาร NATION                                                -       อาคารยนตรกิจ
 
-     อาคาร 208 WIRELESS ROAD                         -       อาคาร ชาญอิสระ 2 (ถนนเพชรบุรี)
 
-     อาคาร มหานคร                                                 -       อาคาร อิตัลไทย (ถนนเพชรบุรี)
 
-     ตลาดหลักทรัพย์  (รัชดา)                                   -       อาคาร GPF
 
-     อาคาร SCG                                                     -       อาคาร TIPCO
 
-     อาคาร ENERGY COMPLEX                           -       อาคาร INTERCHANGE
 
-     QISS MALL                                                    -       อาคาร AIA สาทร
 
-     โรงพยาบาลกลาง                                             -       ศาลาว่าการกลาโหม
 
-    โรงพยาบาลรามาธิบดี(อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) -       อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ)